Menu
Opcje

Strona główna

Z ostatniej chwili...

18.12.2014. Sawicki: KE może zgodzić się na rozłożenie kar za nadprodukcję mleka na raty

Pro­po­zy­cja Pol­ski roz­ło­że­nia kary za nad­pro­duk­cję mleka może zy­skać apro­ba­tę Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej - po­wie­dział dzien­ni­ka­rzom mi­ni­ster rol­nic­twa marek Sa­wic­ki. Cho­dzi o roz­ło­że­nia kary na okres pię­ciu lat bez opro­cen­to­wa­nia.

 
 

W mojej oce­nie w przy­naj­mniej po­ło­wie państw pro­po­zy­cja ta spo­tka­ła się z dużą przy­chyl­no­ścią" - po­wie­dział szef re­sor­tu rol­nic­twa. Dodał, że spra­wa ta bę­dzie dys­ku­to­wa­na pod­czas na­stęp­ne­go spo­tka­nia unij­nych mi­ni­strów rol­nic­twa, już za ło­tew­skiej pre­zy­den­cji (do końca roku na czele pre­zy­den­cji stoją Wło­chy). Ło­tew­ska bran­ża mlecz­na jest jedna z naj­bar­dziej do­tknię­tych kra­jów przez ro­syj­skie em­bar­go.

Cho­dzi o roz­ło­że­nie tzw. opła­ty wy­rów­naw­czej za prze­kro­cze­nie li­mi­tu pro­duk­cji mleka. W oce­nie Agen­cji Rynku Rol­ne­go, a tym roku kwo­to­wym 2014/2015 pol­scy pro­du­cen­ci mleka prze­kro­czą limit o ok. 8 proc., za co grozi kara w wy­so­kość 200 mln euro.

Mi­ni­ster za­zna­czył, że na pod­czas ostat­nie­go po­sie­dze­nia Rady Mi­ni­strów w Bruk­se­li była roz­mo­wa o rynku mleka. We­dług ko­mi­sa­rza ds. rol­nic­twa Phila Ho­ga­na, 17 proc. spa­dek cen pro­duk­tów mle­czar­skich w Pol­sce w tym roku nie jest jesz­cze kry­zy­sem. Za­zna­czył, że więk­szość kra­jów kry­tycz­nie oce­ni­ła pro­po­zy­cje zmia­ny ceny re­fe­ren­cyj­nej czy do­płat do pry­wat­ne­go prze­cho­wy­wa­nia masła oraz do­płat do eks­por­tu pro­duk­tów mle­czar­skich.

Jak po­in­for­mo­wa­ła na czwart­ko­wym po­sie­dze­niu sej­mo­wej ko­mi­sji rol­nic­twa radca ge­ne­ral­ny w mi­ni­ster­stwie rol­nic­twa Zofia Krzy­ża­now­ska, część kra­jów bio­rą­cych udział w de­ba­cie w Bruk­se­li sy­gna­li­zo­wa­ła, że sy­tu­acja po znie­sie­niu kwot mlecz­nych może być nie­po­ko­ją­ca i praw­do­po­dob­nie KE bę­dzie mu­sia­ła przy­go­to­wać in­stru­men­ty, które będą sta­bi­li­zo­wa­ły sy­tu­ację".

We­dług Krzy­ża­now­skiej zgoda na roz­ło­że­nie kar na raty wiąże się z ko­niecz­no­ścią przy­go­to­wa­nia no­wych pod­staw praw­nych. "Ko­mi­sarz za­po­wie­dział, że służ­by się przyj­rzą i będą ana­li­zo­wać, by je wpro­wa­dzić". Do­da­ła, że zgoda na spła­ce­nia kary w ra­tach nie ob­cią­ży bu­dże­tu unij­ne­go. "Nie było sprze­ci­wu co do ta­kie­go roz­wią­za­nia" - pod­kre­śli­ła.

Pol­scy rol­ni­cy za­pła­ci­li już kary za ubie­gły rok kwo­to­wy w wy­so­ko­ści 46 mln euro (ok. 200 mln zł). Prze­kro­cze­nie kwoty wy­no­si­ło 1,7 proc.

 

12.12.2014. Protest producentów mleka w Brukseli

Jeśli nie zostaną podjęte nowe działania, czeka nas katastrofa na rynku mleka - alarmują członkowie Europejskiej Rady Mleka, którzy zorganizowali dziś protest w Brukseli. Ponad 230 osób domagało się nowych instrumentów wsparcia dla rolników.

Jak wskazują przedstawiciele Rady, ceny mleka od miesięcy spadają w całej Europie. Sytuacja jest wyjątkowo dramatyczna w krajach bałtyckich , coraz gorzej jest w Belgii, Francji i Holandii. Przewodniczący organizacji Romuald Schaber oświadczył, że "wielu producentów ma poważne trudności z płaceniem rachunków i obawia się, że nie będzie w stanie płacić za paszę dla swoich krów".


Komisja Europejska kilka miesięcy temu ogłosiła środki wsparcia dla sektora mlecznego, które miały służyć pokryciu kosztów prywatnego przechowywania produktów. Zdaniem mleczarzy, są to jednak działania niewystarczające. Jak podkreślił Schaber, producenci mleka nie chcą subsydiów. Domagają się za to wprowadzenia odpowiedniego programu zachęt dla rolników, by właściwie dostosowywali swoją produkcję do potrzeb rynku.
Europejska Rada Mleka zapowiedziała, że jeśli Komisja Europejska nie spełni jej żądań w najbliższych miesiącach zorganizowane zostaną kolejne demonstracje.
 

27.11.12. Protesty producentów mleka w Warszawie. Kilka tysięcy rolników z całej Polski zjechało do Warszawy, by walczyć o lepsze warunki dla producentów mleka. Już produkujemy na granicy opłacalności, a jeśli Rząd nie pomoże, to będziemy musieli dokładać do interesu - ostrzegają.

Rok kwotowy 2014-2015

Skup mleka w Polsce w okresie IV - X 2014

W miesiącach kwiecień – październik 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 6,30 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 25.11.2014 r.). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 7 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 64,56%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 63,98%.

W okresie IV - X 2014 ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 6,57% niż w tym samym okresie roku 2013/2014.

W miesiącu październiku 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 870,9 mln kg mleka, tj. o 5,5 % więcej niż przed rokiem.

W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8%, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014.

 

 

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 ze zm.), Prezes Agencji na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty skupujące odnośnie ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawców hurtowych ustala stopień wykorzystania kwoty krajowej, a w przypadku jej przekroczenia określa krajowy współczynnik realokacji. Przedmiotowy współczynnik w przypadku dostawców hurtowych stanowi iloraz:

  • sumy niewykorzystanych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych oraz
  • sumy przekroczonych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

Należy podkreślić, iż w sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, Agencja Rynku Rolnego prognozuje, że wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8%. Skutkiem tak istotnego przekroczenia może być konieczność uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014. Wówczas  producenci mleka, którzy przekroczyli posiadane kwoty indywidualne będą zobowiązani do wniesienia za pośrednictwem podmiotów skupujących należną opłatę.

Wobec powyższego, Agencja Rynku Rolnego informuje o prognozowanej wysokości opłaty jednostkowej za kg mleka wprowadzonego ponad posiadany limit, z tymże należy pamiętać, iż przedmiotowe wyliczenie jest oparte na prognozowanych wartościach, w związku z czym może być obarczone pewnym marginesem błędu.

Przy założeniu, że krajowa kwota dostaw zostanie przekroczona o:

  • ok. 4 % - opłata jednostkową może wynieść ok. 50-60 groszy za kilogram przekroczenia,
  • ok. 6 % - opłata jednostkową może wynieść ok.  60-70 groszy za kilogram przekroczenia,
  •  ok. 8 % - opłata jednostkową może wynieść ok.  70-80 groszy za kilogram przekroczenia.

 

 

O NAS

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu sektora rolnego na profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu limitami produkcyjnymi powołaliśmy firmę specjalizującą się w obsłudze rynku kwot mlecznych.

Współpracującym z nami producentom mleka oferujemy:  

- doradztwo w zakresie funkcjonowania systemu kwot mlecznych w Polsce.
- pomoc w wycenie sprzedawanego, kupowanego lub dzierżawionego limitu.
- pomoc w wyszukaniu optymalnej oferty rynkowej, oraz w negocjacjach cenowych.   
- pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży lub dzierżawy kwoty mlecznej oraz przy wypełnianiu wniosków do Agencji Rynku Rolnego. 

U nas dowiesz się:
- Jakie są aktualne oferty kupna sprzedaży i dzierżawy kwot mlecznych w poszczególnych województwach,
- Jakich formalności należy dopełnić aby kupić, wydzierżawić lub sprzedać kwotę mleczną.
- Jakie są aktualne ceny rynkowe limitów w poszczególnych województwach.
-  Jakie są prognozy cenowe limitów na rok kwotowy 2010-2011.
 Dysponujemy szeroką bazą ofert rolników kupujących i sprzedających limity na terenie całego kraju.

Dzięki temu w krótkim czasie możemy znaleźć satysfakcjonującą Ciebie ofertę.

Zadzwoń i zleć nam kupno, sprzedaż lub dzierżawę kwoty mlecznej. 

Średnie ceny kwoty mlecznej w Polsce od sierpnia 2014 do lutego 2015. Ceny określone zostały na podstawie transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Ogólnopolskiej Giełdy Kwot Mlecznych. Portal internetowy www.kwotymleczne.com. tel: 0862736026, 0501170194,

WOJEWÓDZTWO

CENA W ZŁ/KG

 

VIII 2014

IX 2014 X 2014 XI 2014 XII 2014 I 2015 II 2015

Dolnośląskie

0,25

 0,40  0,40 0,40      

Kujawsko -Pomorskie

0,25

 0,40  0,40  0,40      

Lubelskie

0,25

 0,40  0,40  0,40      

Lubuskie

0,25

 0,40  0,40  0,40      

Łódzkie

0,25

 0,40  0,40  0,40      

Małopolskie

0,23

 0,40  0,40  0,40      

Mazowieckie

0,25

0,45  0,45  0,45      

Opolskie

0,25

 0,40  0,40  0,40      

Podkarpackie

0,23

 0,40  0,40  0,40      

Podlaskie

0,28

 0,45  0,45  0,45      

Pomorskie

0,25

 0,40  0,40  0,40      

Śląskie

0,25

 0,40  0,40  0,40      

Świętokrzyskie

0,25

 0,40  0,40  0,40      

Warmińsko-Mazurskie

0,28

 0,45  0,45  0,40      

Wielkopolskie

0,28

 0,45  0,45  0,45      

Zachodniopomorskie

0,25

 0,40

0,40

 0,40      

Producentów mleka zainteresowanych współpracą z naszą firmą informujemy, że działamy na rynku od stycznia 2006r. skutecznie obsługując każdego roku setki transakcji kupna sprzedaży i dzierżawy kwot mlecznych w całym kraju.

Biuro Ogólnopolskiej Giełdy Kwot Mlecznych
czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach: 7:00 - 20:00.
Adres firmy:   

Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych
PHU AGROVET, ul. Szosowa 84, 18-411 Śniadowo
REGON: 200058022
Tel: 086 273 60 26, Fax: 086 273 60 26


kom: 0501 170 194, 0517 155 024

poczta@kwotymleczne.com

KONTO BANKOWE

BANK PKO INTELIGO: 50 1020 5558 1111 1559 5460 0017

 

REKLAMY
© Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych