Menu
Opcje

 

Regulamin


 

1. Serwis w domenie kwotymleczne.com nosi nazwę „Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych”

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Serwisie, należy przez to rozumieć Serwis kwotymleczne.com

3. Serwis jest internetową platformą informacyjną dla producentów mleka zainteresowanych nabyciem, sprzedażą bądź dzierżawą Kwoty Indywidualnej (KI) zwanej też „kwotą mleczną”.

4. Jako, że nazwa „kwoty mleczne” jest powszechnie używana na określenie Kwoty Indywidualnej Serwis posługuje się jedynie tą nazwą i jest ona równoznaczna z KI.

5. Ponieważ „dzierżawą” kwoty mlecznej określa się często zarówno oddanie kwoty mlecznej w używanie innemu producentowi rolnemu jak i też wzięcie kwoty mlecznej w używanie, Serwis za każdym razem precyzuje o jaką transakcję chodzi.

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Użytkowniku, należy przez to rozumieć osobę korzystającą z bezpłatnych oraz płatnych usług Serwisu

7. Użytkownikiem Serwisu może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, bądź też osoba prawna.

8. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

9. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu zgodnie z ww. ustawą w celu wykonania usługi.

10. Informacje podane w Formularzu mogą być wykorzystywane przez Serwis do kontaktów z Użytkownikami w celu poprawienia jakości oferowanych usług, jak też w celu przekazywania informacji o zmianach w funkcjonowaniu Serwisu.

11. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r.), Serwis zapewnia wszystkim Użytkownikom możliwość wglądu do swoich danych, oraz ich aktualizację. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika usunięte z bazy danych Serwisu. Aby dokonać aktualizacji danych należy skontaktować się z administratorem Serwisu wysyłając prośbę o aktualizację na adres: info@kwotymleczne.com

12. Zamieszczanie w Serwisie ogłoszeń, podobnie jak korzystanie z zawartych w Serwisie materiałów jest całkowicie bezpłatne.

13. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia w przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że zamieszczone dane są nieprawdziwe.

14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uczciwość Użytkowników i ich zdolność do wywiązania się z deklaracji wynikającej z treści ogłoszenia.

15. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

16. Administrator Serwisu, ani sam Serwis czy osoby go redagujące nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu:

16.1. awarii sieci i problemów związanych z komunikacją.

16.2. następstw zaprzestania prowadzenia Serwisu w sytuacjach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub z powodu braku funduszy na jego utrzymanie.

16.3. wyłączenia systemu w ramach przerw spowodowanych koniecznością jego konserwacji.

16.4. usunięcia witryny z przyczyn nie zależnych od administratora Serwisu.

16.5. jakiejkolwiek szkody Użytkownika, wynikającej z nieprawidłowego Użytkowania systemu.

17. Serwis nie zamieszcza ogłoszeń bez podania danych adresowych Użytkownika lub o niepoprawnym ich formacie.

18. Serwis ma prawo odmówić rejestracji oferty bez podania przyczyny.

19. Serwis świadczy usługi:

- nieodpłatne, tj: zamieszczenie oferty na stronie internetowej Serwisu i w bazie ofert Serwisu,

- płatne: tj: zlecenie wyszukania kontrahenta zainteresowanego zawarciem transakcji po ustalonej przez zlecającego cenie.

20. Serwis pośredniczy w transakcjach, które mogą być zawierane w następstwie skorzystania z bazy ofert Serwisu na następujących warunkach:

20.1. Użytkownik zgłasza nieodpłatnie swoją ofertę kupna, sprzedaży bądź dzierżawy kwoty mlecznej do Serwisu kwotymleczne.com.

20.1.1. Zgłoszenia oferty można dokonać:

- Telefonicznie, kontaktując się z konsultantem Serwisu pod numerem telefonu: 086 273 60 26

- Wypełniając Formularz Dodawania Ofert

- Wysyłając pełną informację na podany adres e-mail: info@kwotymleczne.com

20.1.2. Zgłoszona oferta ukazuje się na stronie Serwisu po wstępnym potwierdzeniu jej wiarygodności.

21. Użytkownik może zlecić Serwisowi znalezienie kontrahenta zainteresowanego zakupem, sprzedażą, oddaniem w używanie lub wzięciem w używanie kwoty mlecznej po ustalonej przez Użytkownika cenie.

22. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli ze względu na warunki proponowanej transakcji zlecenie nie zostanie zrealizowane w przewidzianym czasie.

23. Jeżeli dzięki dostarczonym przez Serwis informacjom transakcja zostanie zawarta Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zlecenia. Patrz cennik usług.

24. Każdorazowo Serwis przesyła Użytkownikom korzystającym z płatnych Usług Serwisu niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży bądź dzierżawy kwoty mlecznej dokumenty, oraz formularz zgłoszenia transakcji do ARR.

25. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących funkcjonowania Serwisu prosimy o kontakt.

 

R E K L A M A

REKLAMY
© Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych